Universitas – Studencka Spółdzielnia Pracy

Ogłoszenie o przetargu

Ośrodek Wypoczynkowy Lucień

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Lucień – cena wywoławcza: 2200000 pln.

 

Specyfikacja do przetargu:

Studencka spółdzielnia Pracy UNIVERSITAS, ul. Narbutta 25A, 02-536 Warszawa ogłasza nieograniczony przetarg (konkurs ofert) na sprzedaż:
nieruchomości położonej w MIAŁKÓWKU 2 gmina Gostynin, woj. Mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb: 0024 MIAŁKÓWEK Numer działki 117/1 o łącznej powierzchni 7.9671 ha zabudowanej w postaci Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyninie, IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr PL1G/00005332/7.Zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów na działce Nr 117/1 o powierzchni: 7.9671ha znajdują się następujące użytki:
- inne tereny zabudowane (Bi) – 3.4435 ha
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz) – 0,5015 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RVI) – 4.0221 ha.Na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w MIAŁKÓWKU 2 będącym w eksploatacji wchodzą następujące budynki i budowle:
- budynek wielofunkcyjny (hotelowo – gastronomiczno – administracyjny) o powierzchni zabudowy – 941 m²
- kompleks zabudowy magazynowo – warsztatowej wraz ze świetlicą – 481 m²
- budynek magazynowy – zaplecze sportowe (dla kortów i boisk) – 73 m²
- domki letniskowe dwukondygnacyjne typu „BRDA” – 8 szt. o powierzchni zabudowy łącznej – 385 m²
- domki letniskowe dwukondygnacyjne typu „CHATA” – 4 szt. o powierzchni zabudowy łącznej – 228 m²
- domki letniskowe jednokondygnacyjne – 4 szt. o powierzchni zabudowy łącznej – 127 m²
- budynek hydroforni o powierzchni zabudowy – 60 m²
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BUDYNKÓW wynosi: 2.295 m²Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy.
Nieruchomość jest wyposażona w infrastrukturę techniczną obejmującą sieci: elektryczną (na terenie stacja TRAFO), sieć wodociągową do każdego obiektu zasilaną siecią wodociągową gminną, kanalizacyjną, własne szambo.

Nieruchomość jest własnością podmiotu, nie występują żadne zobowiązania i obciążenia dotyczące tej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.200.000,00 zł. (dwa miliony dwieście tysięcy zł.)
W/w cena jest ceną netto.
sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 9 oraz art. 49 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 685).

OFERTY z proponowaną ceną zakupu należy składać lub przesłać: KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO i EKOLOGICZNEGO, ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00-446 WARSZAWA do dnia 16.02.2022 r. w kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający ich otwarcie przed dniem wyznaczonym. Otwarcie publiczne ofert nastąpi w KANCELARII PRAWA GOSPODARCZEGO i EKOLOGICZNEGO, ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00-446 WARSZAWA pod przewodnictwem p. mecenasa Bartosza Draniewicza dnia 17.02.2022 r. o godz. 12ºº.

Przystępując do przetargu osoby fizyczne lub podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą jako osoby fizyczne oraz przedstawiciele władz osób prawnych pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową bądź umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w cenie zaproponowanej w ofercie, z podpisem poświadczonym notarialnie.

Oferta pochodząca od osoby fizycznej powinna zawierać oświadczenie, czy jest ona rolnikiem indywidualnym wraz z podaniem adresu zameldowania na pobyt stały. Warunki uznawania danej osoby fizycznej za rolnika indywidualnego są określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1655).

Składający ofertę będzie nią związany od dnia otwarcia ofert do dnia 18.03.2022 r.

Oferta musi zawierać zobowiązanie do zapłacenia ceny sprzedaży nie później niż w dniu podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości. Brak takiego zobowiązania spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.

Wadium:
Oferent wraz ze złożeniem oferty jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej (to jest kwotę 110 000, słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla Studenckiej Spółdzielni Pracy „Universitas” w Warszawie przez BANK PEKAO S.A. XVI O/WARSZAWA, o numerze 77 1240 2135 1111 0000 3870 9784. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania powyższego rachunku bankowego. Oferty, co do których nie zostanie wniesione wadium najpóźniej do dnia skłania ofert nie będą brane pod uwagę w przetargu i zostaną zwrócone bez ich otwierania.

Kryterium wyboru oferty jest cena, z następującym zastrzeżeniem. Warunki nabycia nieruchomości, gdzie występują w części użytki rolne przez osoby fizyczne lub osoby prawne regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t.. Dz.U z 2020 r. poz. 1655). Natomiast warunki nabycia przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (j.t.. Dz. U. z 2017 poz. 2278).
W szczególności należy wskazać, że:
- prawo pierwokupu przysługuje, co do zasady, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo pierwokupu,
- prawo pierwokupu nie przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest rolnik indywidualny i w wyniku nabycia następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą,
- nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w szczególności inne niż rolnik indywidualny), może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom, o których mowa w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Po rozstrzygnięciu przetargu, Sprzedający w ciągu 7 dni zawiadomi Nabywcę, który wygrał przetarg i ustali możliwie najszybszy termin i miejsce do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zawiadamiając o tym pisemnie, przyjmując okres nie dłuższy niż 14 dni.

W przypadku niestawiennictwa na pierwszy wyznaczony termin podpisania umowy, Studencka Spółdzielnia Pracy UNIVERSITAS wyznaczy kolejny termin podpisania umowy nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 14 dni. Nieprzystąpienie do podpisania umowy w drugim terminie będzie oznaczało skutki wynikające z art. 704 § 2 k.c. (uchylanie się oferenta od zawarcia umowy), a Studencka Spółdzielnia Pracy UNIVERSITAS zachowa wadium.

W przypadku nieprzystąpienia przez Nabywcę w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy, Sprzedający podejmie kroki w celu wyłonienia kolejnego Nabywcy.

Zarząd Studenckiej Spółdzielni Pracy UNIVERSITAS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (konkursu ofert) bez podania przyczyny, informując o tym oferentów niezwłocznie w formie pisemnej: e-mailem lub drogą pocztową.

 

cameraGaleria

 

WAŻNE: Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej informacji

WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności". Jeżeli chcesz kontynuować przeglądanie strony zmień ustawienia strony lub kliknij "Akceptuję" wyrażając tym samym zgodę na umieszczanie plików cookie na twoim urządzeniu.

Zamknij